• wtorek, 5 stycznia 2021

OGŁOSZENIE

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o. z siedzibą w Kosakowie

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Spółki

 

 1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać:

1) wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

2) co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy albo wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek

3) co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek (preferowane               doświadczenie w branży wodociągowo-kanalizacyjnej),

4) możliwość korzystania z pełni praw publicznych,

5) pełną zdolności do czynności prawnych niepodleganie określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego,

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora Spółki,

7) aktualne prawo jazdy kategorii B,

8) umiejętność obsługi komputera. oraz spełniać warunki niekaralności.

 

 1. W toku rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Konkursowa będzie oceniała kwalifikacje, wiedzę i predyspozycje do pracy na stanowisku Dyrektora, w tym w szczególności:

1) wiedzę o sektorze, w którym działa Spółka i zasad, na których działa,

2) znajomość zagadnień z związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,

4) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, rachunkowości, finansów przedsiębiorstwa, prawa pracy,

5) kwalifikacje, doświadczenie i osiągnięcia zawodowe, w szczególności na stanowiskach kierowniczych, nadzorczych w sferze gospodarki wodno-ściekowej, niezbędne do pełnienia funkcji Dyrektora spółki.

6) koncepcję zarządzania i rozwoju Spółki przedstawioną przez kandydata.

 

 1. Do dnia upływu terminu składania zgłoszenia kandydat może uzyskać podstawowe informacje o Spółce tj.

1) jednolity tekst Umowy Spółki

2) sprawozdania finansowe Spółki za rok 2018 i 2019

3) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za lata 2018 i 2019

Powyższe zostaną udostępnione w formie elektronicznej i przesłane na adres mailowy wskazany we wniosku o udostepnienie.

 

 1. Kandydat zgłasza swoją kandydaturę na kompletnie wypełnionym Kwestionariuszu osobowym wraz z wymaganymi załącznikami do Kwestionariusza. Kwestionariusz zostanie udostępniony w formie elektronicznej i przesłany na adres mailowy wskazany przez Kandydata we wniosku o udostepnienie.

 

 1. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
 • Kwestionariusz osobowy,
 • list motywacyjny,
 • CV ze zdjęciem, ze wskazaniem adresu korespondencyjnego i telefonu kontaktowego,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • świadectwa pracy, zaświadczenia o okresach zatrudnienia lub inne równoważne dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy albo wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym potwierdzające co najmniej 3 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej na własny rachunek (preferowane doświadczenie w branży wodociągowo-kanalizacyjnej),
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w przepisach prawa do zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego i oświadczenie o niekaralności i oświadczenie o nietoczeniu się przeciwko kandydatowi postępowania karnego uzyskaną po dacie ogłoszenia Konkursu,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku Dyrektora, wydane do 3 miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów niniejszego konkursu,
 • inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, osiągnięcia zawodowe, otrzymane nagrody i wyróżnienia,
 • koncepcję zarządzania i rozwoju Spółki na maksymalnie 5 stronach A4, opracowaną osobiście wraz z oświadczeniem na stronie tytułowej o osobistym sporządzeniu.

 

 1. Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydatów. W tym przypadku Komisja powiadamia kandydata/ów o zakończeniu postępowania konkursowego.

 

 1. Zgłoszenia zwierające wypełniony Kwestionariusz osobowy wraz z kompletem wymaganych w punkcie 5 dokumentów należy złożyć najpóźniej w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Bałtyckim w siedzibie spółki w Kosakowie ul. Chrzanowskiego 44. Zgłoszenia kandydatów powinny być składane w kopercie adresowanej do PUK PEKO sp. z .o. z dopiskiem „Konkurs na Dyrektora PUK PEKO sp. z o.o.” Decyduje data złożenia w PUK PEKO sp. z .o. lub data stempla pocztowego w przypadku przesłania zgłoszenia drogą pocztową.

 

 1. Pozostałe wymagania wobec kandydatów oraz warunki i tryb przeprowadzenia konkursu określone są w Regulaminie Konkursu udostępnionym na stronie internetowej Spółki www.pukpeko.pl lub w siedzibie spółki oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kosakowie.

 

Załącznik 1 – Regulamin

Załącznik 8-10 – Kwestionariusz, ogłoszenie i klauzula RODO

• środa, 16 grudnia 2020

INFORMUJEMY,

ŻE W DNIU 17 GRUDNIA 2020 ROKU (CZWARTEK)

NA ULICACH: KMINKOWA,DZIKIEJ RÓŻY, SŁONECZNIKOWA

WE WSI KOSAKOWO W GODZ. OD 10:00 DO 12:00

NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY.

POWYŻSZE SPOWODOWANE JEST PRACAMI KONSERWATORSKIMI NA SIECI.

ZA UTRUDNIENIA PRZERPASZAMY.

PUK „PEKO” SP. Z O.O.

Kategoria: Aktualności
• piątek, 27 listopada 2020

OGŁOSZENIE

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o. z siedzibą w Kosakowie ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Spółki

1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać:
1) wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w
Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
2) co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania,
wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie
innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek
3) co najmniej 3 letniego doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych
albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek (preferowane
doświadczenie w branży wodociągowo-kanalizacyjnej),
4) możliwość korzystania z pełni praw publicznych,
5) pełną zdolności do czynności prawnych niepodleganie określonym w przepisach prawa lub
umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa
handlowego,
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora Spółki,
7) aktualne prawo jazdy kategorii B,
8) umiejętność obsługi komputera.
oraz spełniać warunki niekaralności.

2. W toku rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Konkursowa będzie oceniała kwalifikacje, wiedzę i
predyspozycje do pracy na stanowisku Dyrektora, w tym w szczególności:
1) wiedzę o sektorze, w którym działa Spółka i zasad, na których działa,
2) znajomość zagadnień z związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
4) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, rachunkowości, finansów przedsiębiorstwa, prawa pracy,
5) kwalifikacje, doświadczenie i osiągnięcia zawodowe, w szczególności na stanowiskach
kierowniczych, nadzorczych w sferze gospodarki wodno-ściekowej, niezbędne do pełnienia
funkcji Dyrektora spółki.
6) koncepcję zarządzania i rozwoju Spółki przedstawioną przez kandydata.

3. Do dnia upływu terminu składania zgłoszenia kandydat może uzyskać podstawowe informacje o Spółce tj.
1) jednolity tekst Umowy Spółki
2) sprawozdania finansowe Spółki za rok 2018 i 2019
3) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za lata 2018 i 2019
Powyższe zostaną udostępnione w formie elektronicznej i przesłane na adres mailowy wskazany we wniosku o udostepnienie.

4. Kandydat zgłasza swoją kandydaturę na wypełnionym Kwestionariuszu osobowym wraz z wymaganymi załącznikami do Kwestionariusza. Kwestionariusz zostanie udostępniony w formie elektronicznej i przesłany na adres mailowy wskazany przez Kandydata we wniosku o udostepnienie.

5. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
1) list motywacyjny,
2) CV ze zdjęciem, ze wskazaniem adresu korespondencyjnego i telefonu kontaktowego,
3) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
4) świadectwa pracy, zaświadczenia o okresach zatrudnienia potwierdzające co najmniej 3 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w spółkach handlowych (preferowane doświadczenie w branży wodociągowo-kanalizacyjnej)
5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
7) oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w przepisach prawa do zajmowania
stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
8) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego i oświadczenie o niekaralności i
oświadczenie o nietoczeniu się przeciwko kandydatowi postępowania karnego,
9) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na
stanowisku Dyrektora, wydane do 3 miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia,
10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów niniejszego konkursu,
11) inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, osiągnięcia zawodowe, otrzymane nagrody i wyróżnienia,
12) koncepcję zarządzania i rozwoju Spółki na maksymalnie 5 stronach A4, opracowaną
osobiście wraz z oświadczeniem na stronie tytułowej o osobistym sporządzeniu.

6. Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydatów. W tym przypadku Komisja powiadamia kandydata/ów o zakończeniu postępowania konkursowego.

7. Zgłoszenia zwierające CV wraz ze zdjęciem kandydata oraz kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć najpóźniej w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Bałtyckim w siedzibie spółki w Kosakowie ul. Chrzanowskiego 44. Zgłoszenia kandydatów powinny być składane w kopercie adresowanej do PUK PEKO sp. z .o. z dopiskiem „Konkurs na Dyrektora PUK PEKO sp. z o.o.” Decyduje data złożenia w PUK PEKO sp. z .o. lub data stempla pocztowego w przypadku przesłania zgłoszenia drogą pocztową.

8. Pozostałe wymagania wobec kandydatów oraz warunki i tryb przeprowadzenia konkursu
określone są w regulaminie konkursu udostępnionym na stronie internetowej spółki
www.pukpeko.pl lub w siedzibie spółki oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kosakowie.

Załącznik nr 9 do uchwały – Ogłoszenie

Załącznik nr 1 do uchwały – Regulamin

Załącznik nr 8 do uchwały – Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna RODO

Kategoria: Aktualności
• piątek, 23 października 2020

Szanowni Klienci,

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, w trosce o wspólne bezpieczeństwo, informujemy, że w okresie

od 26 października 2020 r. do odwołania

 Biuro Obsługi Klienta PUK „PEKO” Sp. z o.o. oraz kasa będą zamknięte.

Informujemy, że od 26 października 2020 r. do odwołania wstrzymane zostało przyjmowanie odpadów w Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Zużytego Sprzętu Elektronicznego i Elektrycznego.

Zachęcamy do załatwiania spraw telefonicznie i drogą mailową.

Telefon do biura : 58 625 4747, e-mail : biuro@pukpeko.pl

Podawanie odczytów wodomierzy : 601-970-229 lub odczyty@pukpeko.pl

 

Kategoria: Aktualności
• czwartek, 9 lipca 2020

OGŁOSZENIE

P.U.K. „PEKO” Sp. z o.o. w Kosakowie informuje, że

w nocy z 10.07 na 11.07. 2020 roku

w godzinach 24:00-4:00

we wsi Dębogórze

ulice :  Chmielna, Konopna,  

Okopowa, Pomorska,

nastąpi przerwa w dostawie wody.

Przerwa spowodowana jest pracami konserwatorskimi na sieci.

Za utrudnienia przepraszamy.

Kategoria: Aktualności
• poniedziałek, 6 lipca 2020

Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych  i Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (PZON)

Ul. Chrzanowskiego 44, 81-198 Kosakowo

Godziny otwarcia

Poniedziałek  15:30- 18:30

Środa 15:30 – 18:30

Sobota 08:00- 12:00

Kategoria: Aktualności
• poniedziałek, 29 czerwca 2020

P.U.K. „PEKO” Sp. z o.o. w Kosakowie informuje,

że w dniu 30.06.2020 r. w godz. 0400 – 0700

nastąpi przerwa w dostawie wody

na ulicach : Kalinowa, Kminkowa i Astrowa w Kosakowie.

 Przerwa w dostawie wody związana z pracami konserwatorskimi

na sieci wodociągowej.

Przepraszamy za utrudnienia.

 

Kategoria: Aktualności
• środa, 25 marca 2020

Z dniem dzisiejszym umożliwiamy otrzymywanie faktur VAT za wodę i odprowadzane ścieki drogą elektroniczną.

W celu aktywacji funkcji należy wysłać oświadczenie ( lub treść oświadczenia)  na adres: odczyty@pukpeko.pl.

Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną-PDF

Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną-DOC

Kategoria: Aktualności
• środa, 11 marca 2020

Z dniem 12.03.2020 r. wprowadza się zawieszenie działalności Centrum sportowego oraz basenu w Kosakowie przy ul. S. Żeromskiego 11 do dnia 25.03.2020 r.

Wszelkie zajęcia i planowane imprezy zostają odwołane.

Zawieszenie działalności może być przedłużone  do odwołania.

Kontakt telefoniczny lub elektroniczny

Tel. 661 629 087

recepcja.basen@pukpeko.pl

Zarządzenie Nr 3

Kategoria: Aktualności
• środa, 11 marca 2020

 

Z dniem 11.03.2020 r. wprowadza się  zawieszenie osobistej obsługi klienta w siedzibie spółki w Kosakowie przy ul. Chrzanowskiego 44.

 1. Obsługa klienta dotycząca rozliczenia wody, zawierania umów na dostawę wody oraz wystawiania faktur za zużytą wodę zostają zawieszone bezterminowo.

Obsługa odbywać się będzie  drogą telefoniczną lub elektroniczną.

Tel. 58 625 47 47

odczyty@pukpeko.pl

 1. W kwestii uzgodnień projektów, wydawania decyzji oraz zapytań dotyczących przyłączy wody i kanalizacji, obowiązuje kontakt telefoniczny w celu umówienia spotkania.

Tel. 58 625 47 47 .

biuro@pukpeko.pl

 1. Wystawianie faktur, podpisanie umów zleceń, uzgadnianie płatności za faktury odbywać się będzie drogą telefoniczną lub elektroniczną.

Tel. 58 625 47 47

Biuro@pukpeko.pl

Zarządzenie obowiązuje do odwołania.

Zarządzenie Nr 2

Kategoria: Aktualności