◊ Aktualności ◊

• wtorek, 16 marca 2021

W Gminie Kosakowo rusza dystrybucja maseczek medycznych przekazanych gminie przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. Od jutra (17 marca 2021 r.) Mieszkańcy będą mogli bezpłatnie pobrać maseczki w jednym ze wskazanych punktów. Na jedną osobę przypadają maksymalnie 4 maseczki, przy czym każdy może odebrać przydział dla pozostałych domowników.

 1. wieś Kosakowo

 

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – w godzinach pracy ośrodka ( poniedziałek-piątek 7:45-15:30)

 

 • Pan Andrzej Śliwiński  – sołtys wsi

 

 • PUK PEKO

 

 

 1. wieś Pogórze

 

 • Pan Adam Pałasz  – sołtys wsi
 • Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych dla mieszkańców bloków

 

 1. wieś Dębogórze Wybudowanie

 

 • Pan Krzysztof Toruńczak  – sołtys wsi

 

 1. wieś Dębogórze

 

 • Pan Józef Melzer  -sołtys wsi

 

 1. wieś Kazimierz

 

 • Pan Grzegorz Flatau – sołtys wsi

 

 1. wieś Suchy Dwór

 

 • Pani Bożena Roszak – sołtys wsi

 

 1. wieś Mechelinki

 

 • Pan Adam Kujawa  – sołtys wsi

 

 1. wieś Mosty

 

 • Pani Alina Merchel   – sołtys wsi

 

 1. wieś Pierwoszyno

 

 • Kosakowskie Centrum Kultury w Pierwoszynie ; w godz. pracy centrum (poniedziałek-nieczynne, wtorek-czwartek : 8-16, piątek : 8-14)

 

 1. wieś Rewa

 

 • Pan Jacek Hennig- sołtys wsi.
Kategoria: Aktualności
• poniedziałek, 25 stycznia 2021

Z dniem 25 stycznia br.  wznawia działalność 

PUNKT ZBIÓRKI ODPADÓW  NIEBEZPIECZNYCH

I

ZUŻYTEGO    SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO 

( PZON) GMINY KOSAKOWO

zlokalizowany na terenie PUK PEKO SP.ZO.O W KOSAKOWIE

UL. CHRZANOWSKIEGO 44.

GODZINY  OTWARCIA:

PONIEDZIAŁEK 15.30 – 18.30.

ŚRODA            15.30 – 18.30.

SOBOTA         08.00 – 12.00.

Zasady przyjmowania odpadów pochodzących* wyłącznie z gospodarstw domowych do PZON w czasie epidemii koronawirusa:

 

1.    Do punktu należy przywieźć posegregowane odpady niebezpieczne, tak aby każdy rodzaj był w osobnym opakowaniu (resztki farb z bieżących remontów, baterie, leki, żarówki energooszczędne drobny sprzęt).

2.    Pracownik obsługi punktu i mieszkaniec dostarczający odpady zobowiązani są do noszenia maseczek i zachowania dystansu.

3.    Przy pracowniku obsługi może znajdować się jedna osoba.

4.    Rozładunek dostarczonych do punktu odpadów leży po stronie mieszkańca.

*ilości przekazywanych odpadów i ich charakter muszą jednoznacznie wskazywać ich pochodzenie z gospodarstw domowych a nie z działalności gospodarczej (rolnej, przemysłowej i usługowej)

Za odpady niebezpieczne uważa się:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środki do konserwacji i ochrony drewna,
 • rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam,
 • aerozole, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji,
 • środki ochrony roślin,
 • odpady zawierające rtęć, np. termometry, przełączniki, świetlówki (UWAGA! tradycyjne żarówki nie są odpadem niebezpiecznym),
 • baterie i akumulatory,
 • zużyte kartridże i tonery,
 • przepracowane oleje,
 • przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki, bez opakowań handlowych i ulotek (UWAGA! puste opakowania po wyżej wymienionych nie będą przyjmowane)

Wszyscy mieszkańcy chcący pozbyć się którychkolwiek z ww. odpadów proszeni są               o dostarczenie ich do Stacjonarnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, tzw. PZON-ów.

UWAGA! Wielkogabarytowe urządzenia AGD i RTV o masie od 20 do 60 kg można zgłaszać do nieodpłatnego odbioru bezpośrednio z domów i mieszkań – telefonicznie 58 624 66 11 lub 609 045 410.

 

Kategoria: Aktualności
• wtorek, 5 stycznia 2021

OGŁOSZENIE

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o. z siedzibą w Kosakowie

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Spółki

 

 1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać:

1) wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

2) co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy albo wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek

3) co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek (preferowane               doświadczenie w branży wodociągowo-kanalizacyjnej),

4) możliwość korzystania z pełni praw publicznych,

5) pełną zdolności do czynności prawnych niepodleganie określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego,

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora Spółki,

7) aktualne prawo jazdy kategorii B,

8) umiejętność obsługi komputera. oraz spełniać warunki niekaralności.

 

 1. W toku rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Konkursowa będzie oceniała kwalifikacje, wiedzę i predyspozycje do pracy na stanowisku Dyrektora, w tym w szczególności:

1) wiedzę o sektorze, w którym działa Spółka i zasad, na których działa,

2) znajomość zagadnień z związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,

4) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, rachunkowości, finansów przedsiębiorstwa, prawa pracy,

5) kwalifikacje, doświadczenie i osiągnięcia zawodowe, w szczególności na stanowiskach kierowniczych, nadzorczych w sferze gospodarki wodno-ściekowej, niezbędne do pełnienia funkcji Dyrektora spółki.

6) koncepcję zarządzania i rozwoju Spółki przedstawioną przez kandydata.

 

 1. Do dnia upływu terminu składania zgłoszenia kandydat może uzyskać podstawowe informacje o Spółce tj.

1) jednolity tekst Umowy Spółki

2) sprawozdania finansowe Spółki za rok 2018 i 2019

3) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za lata 2018 i 2019

Powyższe zostaną udostępnione w formie elektronicznej i przesłane na adres mailowy wskazany we wniosku o udostepnienie.

 

 1. Kandydat zgłasza swoją kandydaturę na kompletnie wypełnionym Kwestionariuszu osobowym wraz z wymaganymi załącznikami do Kwestionariusza. Kwestionariusz zostanie udostępniony w formie elektronicznej i przesłany na adres mailowy wskazany przez Kandydata we wniosku o udostepnienie.

 

 1. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
 • Kwestionariusz osobowy,
 • list motywacyjny,
 • CV ze zdjęciem, ze wskazaniem adresu korespondencyjnego i telefonu kontaktowego,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • świadectwa pracy, zaświadczenia o okresach zatrudnienia lub inne równoważne dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy albo wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym potwierdzające co najmniej 3 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej na własny rachunek (preferowane doświadczenie w branży wodociągowo-kanalizacyjnej),
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w przepisach prawa do zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego i oświadczenie o niekaralności i oświadczenie o nietoczeniu się przeciwko kandydatowi postępowania karnego uzyskaną po dacie ogłoszenia Konkursu,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku Dyrektora, wydane do 3 miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów niniejszego konkursu,
 • inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, osiągnięcia zawodowe, otrzymane nagrody i wyróżnienia,
 • koncepcję zarządzania i rozwoju Spółki na maksymalnie 5 stronach A4, opracowaną osobiście wraz z oświadczeniem na stronie tytułowej o osobistym sporządzeniu.

 

 1. Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydatów. W tym przypadku Komisja powiadamia kandydata/ów o zakończeniu postępowania konkursowego.

 

 1. Zgłoszenia zwierające wypełniony Kwestionariusz osobowy wraz z kompletem wymaganych w punkcie 5 dokumentów należy złożyć najpóźniej w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Bałtyckim w siedzibie spółki w Kosakowie ul. Chrzanowskiego 44. Zgłoszenia kandydatów powinny być składane w kopercie adresowanej do PUK PEKO sp. z .o. z dopiskiem „Konkurs na Dyrektora PUK PEKO sp. z o.o.” Decyduje data złożenia w PUK PEKO sp. z .o. lub data stempla pocztowego w przypadku przesłania zgłoszenia drogą pocztową.

 

 1. Pozostałe wymagania wobec kandydatów oraz warunki i tryb przeprowadzenia konkursu określone są w Regulaminie Konkursu udostępnionym na stronie internetowej Spółki www.pukpeko.pl lub w siedzibie spółki oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kosakowie.

 

Załącznik 1 – Regulamin

Załącznik 8-10 – Kwestionariusz, ogłoszenie i klauzula RODO

• środa, 16 grudnia 2020

INFORMUJEMY,

ŻE W DNIU 17 GRUDNIA 2020 ROKU (CZWARTEK)

NA ULICACH: KMINKOWA,DZIKIEJ RÓŻY, SŁONECZNIKOWA

WE WSI KOSAKOWO W GODZ. OD 10:00 DO 12:00

NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY.

POWYŻSZE SPOWODOWANE JEST PRACAMI KONSERWATORSKIMI NA SIECI.

ZA UTRUDNIENIA PRZERPASZAMY.

PUK „PEKO” SP. Z O.O.

Kategoria: Aktualności
• piątek, 27 listopada 2020

OGŁOSZENIE

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o. z siedzibą w Kosakowie ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Spółki

1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać:
1) wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w
Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
2) co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania,
wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie
innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek
3) co najmniej 3 letniego doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych
albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek (preferowane
doświadczenie w branży wodociągowo-kanalizacyjnej),
4) możliwość korzystania z pełni praw publicznych,
5) pełną zdolności do czynności prawnych niepodleganie określonym w przepisach prawa lub
umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa
handlowego,
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora Spółki,
7) aktualne prawo jazdy kategorii B,
8) umiejętność obsługi komputera.
oraz spełniać warunki niekaralności.

2. W toku rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Konkursowa będzie oceniała kwalifikacje, wiedzę i
predyspozycje do pracy na stanowisku Dyrektora, w tym w szczególności:
1) wiedzę o sektorze, w którym działa Spółka i zasad, na których działa,
2) znajomość zagadnień z związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
4) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, rachunkowości, finansów przedsiębiorstwa, prawa pracy,
5) kwalifikacje, doświadczenie i osiągnięcia zawodowe, w szczególności na stanowiskach
kierowniczych, nadzorczych w sferze gospodarki wodno-ściekowej, niezbędne do pełnienia
funkcji Dyrektora spółki.
6) koncepcję zarządzania i rozwoju Spółki przedstawioną przez kandydata.

3. Do dnia upływu terminu składania zgłoszenia kandydat może uzyskać podstawowe informacje o Spółce tj.
1) jednolity tekst Umowy Spółki
2) sprawozdania finansowe Spółki za rok 2018 i 2019
3) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za lata 2018 i 2019
Powyższe zostaną udostępnione w formie elektronicznej i przesłane na adres mailowy wskazany we wniosku o udostepnienie.

4. Kandydat zgłasza swoją kandydaturę na wypełnionym Kwestionariuszu osobowym wraz z wymaganymi załącznikami do Kwestionariusza. Kwestionariusz zostanie udostępniony w formie elektronicznej i przesłany na adres mailowy wskazany przez Kandydata we wniosku o udostepnienie.

5. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
1) list motywacyjny,
2) CV ze zdjęciem, ze wskazaniem adresu korespondencyjnego i telefonu kontaktowego,
3) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
4) świadectwa pracy, zaświadczenia o okresach zatrudnienia potwierdzające co najmniej 3 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w spółkach handlowych (preferowane doświadczenie w branży wodociągowo-kanalizacyjnej)
5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
7) oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w przepisach prawa do zajmowania
stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
8) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego i oświadczenie o niekaralności i
oświadczenie o nietoczeniu się przeciwko kandydatowi postępowania karnego,
9) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na
stanowisku Dyrektora, wydane do 3 miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia,
10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów niniejszego konkursu,
11) inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, osiągnięcia zawodowe, otrzymane nagrody i wyróżnienia,
12) koncepcję zarządzania i rozwoju Spółki na maksymalnie 5 stronach A4, opracowaną
osobiście wraz z oświadczeniem na stronie tytułowej o osobistym sporządzeniu.

6. Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydatów. W tym przypadku Komisja powiadamia kandydata/ów o zakończeniu postępowania konkursowego.

7. Zgłoszenia zwierające CV wraz ze zdjęciem kandydata oraz kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć najpóźniej w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Bałtyckim w siedzibie spółki w Kosakowie ul. Chrzanowskiego 44. Zgłoszenia kandydatów powinny być składane w kopercie adresowanej do PUK PEKO sp. z .o. z dopiskiem „Konkurs na Dyrektora PUK PEKO sp. z o.o.” Decyduje data złożenia w PUK PEKO sp. z .o. lub data stempla pocztowego w przypadku przesłania zgłoszenia drogą pocztową.

8. Pozostałe wymagania wobec kandydatów oraz warunki i tryb przeprowadzenia konkursu
określone są w regulaminie konkursu udostępnionym na stronie internetowej spółki
www.pukpeko.pl lub w siedzibie spółki oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kosakowie.

Załącznik nr 9 do uchwały – Ogłoszenie

Załącznik nr 1 do uchwały – Regulamin

Załącznik nr 8 do uchwały – Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna RODO

Kategoria: Aktualności
• piątek, 23 października 2020

Szanowni Klienci,

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, w trosce o wspólne bezpieczeństwo, informujemy, że w okresie

od 26 października 2020 r. do odwołania

 Biuro Obsługi Klienta PUK „PEKO” Sp. z o.o. oraz kasa będą zamknięte.

Informujemy, że od 26 października 2020 r. do odwołania wstrzymane zostało przyjmowanie odpadów w Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Zużytego Sprzętu Elektronicznego i Elektrycznego.

Zachęcamy do załatwiania spraw telefonicznie i drogą mailową.

Telefon do biura : 58 625 4747, e-mail : biuro@pukpeko.pl

Podawanie odczytów wodomierzy : 601-970-229 lub odczyty@pukpeko.pl

 

Kategoria: Aktualności
• czwartek, 9 lipca 2020

OGŁOSZENIE

P.U.K. „PEKO” Sp. z o.o. w Kosakowie informuje, że

w nocy z 10.07 na 11.07. 2020 roku

w godzinach 24:00-4:00

we wsi Dębogórze

ulice :  Chmielna, Konopna,  

Okopowa, Pomorska,

nastąpi przerwa w dostawie wody.

Przerwa spowodowana jest pracami konserwatorskimi na sieci.

Za utrudnienia przepraszamy.

Kategoria: Aktualności
• poniedziałek, 6 lipca 2020

Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych  i Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (PZON)

Ul. Chrzanowskiego 44, 81-198 Kosakowo

Godziny otwarcia

Poniedziałek  15:30- 18:30

Środa 15:30 – 18:30

Sobota 08:00- 12:00

Kategoria: Aktualności
• poniedziałek, 29 czerwca 2020

P.U.K. „PEKO” Sp. z o.o. w Kosakowie informuje,

że w dniu 30.06.2020 r. w godz. 0400 – 0700

nastąpi przerwa w dostawie wody

na ulicach : Kalinowa, Kminkowa i Astrowa w Kosakowie.

 Przerwa w dostawie wody związana z pracami konserwatorskimi

na sieci wodociągowej.

Przepraszamy za utrudnienia.

 

Kategoria: Aktualności
• środa, 25 marca 2020

Z dniem dzisiejszym umożliwiamy otrzymywanie faktur VAT za wodę i odprowadzane ścieki drogą elektroniczną.

W celu aktywacji funkcji należy wysłać oświadczenie ( lub treść oświadczenia)  na adres: odczyty@pukpeko.pl.

Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną-PDF

Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną-DOC

Kategoria: Aktualności