Powstanie Spółki

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstało dnia 29 lipca 1997 roku jako jednoosobowa spółka Gminy Kosakowo,  za podstawowe jej zadanie uznano prowadzenie gospodarki komunalnej na terenie Gminy Kosakowo.

 

Numer Krajowego Rejestru Sądowego

Spółka została zarejestrowana w KRS pod nr 0000038875  w dniu 1 października 2001r. ( uprzednio od 17.09.1997r. Spółka została zarejestrowana pod nr RHB 12333 w Rejestrze Handlowym ).

 

Kapitał zakładowy Spółki

Na dzień 31.12.2011r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 3 996 510,03 zł.  i dzielił się na 24 711 udziałów. Udziały są pokryte wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.
Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmuje Wspólnik Gmina Kosakowo.

 

Organy Spółki

Zgodnie z umową zawiązania Spółki są to:

 • Zarząd;
 • Rada Nadzorcza;
 • Zgromadzenie Wspólników;

Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Spółkę reprezentuje samodzielnie Dyrektor.  Od dnia 9 grudnia 2011 roku stanowisko Dyrektora Zarządu Spółki pełni Pan Zdzisław Jaroni.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą trzy osoby:

 • Pan Andrzej Klemenski – Przewodniczący
 • Pan Gerard Józef Bronk – Członek
 • Pani Krystyna Schmidt – Członek

Zatrudnienie

W Spółce „PEKO” na dzień 31 grudnia 2011r. zatrudnionych było 32 osób,  w przeliczeniu na etaty 29,75:

Kadra zarządzająca ( 4 etaty )

 • Dyrektor Zarządu Spółki – 1 etat
 • Z-ca Dyrektora ds. Gospodarki Komunalnej – 1 etat
 • Kierownik ds. Administracyjno – Technicznych – 1 etat
 • Główna Księgowa – 1 etat

Administracja ( 3,25 etatu )

 • Pracownicy administracyjni  3 etaty
 • Specjalista BHP 0,25 etatu

Pracownicy obsługi ( 22,5 etatu )

 • Pracownicy obsługi, eksploatacji sieci, hydrofornii i przepompownii, do zleceń z zakresu gospodarki komunalnej 19,5 etatu
 • Dozorcy – pracownicy dozoru mienia, urządzeń obsługi Monitoringu przepompownii na terenie
  gm. Kosakowo 3 etaty