USŁUGI ŚWIADCZONE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH NA TERENIE GMINY KOSAKOWO:

1. Rozprowadzanie wody, usługa przesyłowa – odbiór ścieków

Wymienione usługi są podstawową działalnością Spółki, generującą zarówno największą ilość przychodów jak i kosztów.

Spółka „PEKO” posiada zezwolenie nr 010/MSz/VI/6/190/2003 wydane dn. 13.01.2003r. przez Zarząd Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  na obszarze ( dla miejscowości Kosakowo, Dębogórze, Mosty, Mechelinki, Rewa, Pierowszyno, Pogórze, Suchy Dwór) oraz zbiorowego odprowadzania ścieków ( dla miejscowości Dębogórze i Suchy Dwór ).

Zezwolenie to zostało następnie rozszerzone decyzją 010/MSz/VI/12/1335/2004 z dn. 04.06.2004r. poprzez dopisanie do obszaru działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gminy Kosakowo w miejscowościach Kosakowo, Mosty, Mechelinki, Rewa i Pogórze.

W związku z zakończeniem budowy sieci kanalizacji sanitarnej w kolejnej miejscowości tj. w Pierwoszynie, Spółka po raz kolejny wystapiła o rozszerzenie zezwolenia na prowadzenie działalności – na co otrzymała zgodę wyrażoną w decyzji DOŚ.70380/V/1638/2009 z dn. 24.08.2009 roku.

Na podstawie wyżej opisanych dokumentów Spółka „PEKO” obecnie prowadzi działalność w zakresie rozprowadzania wody oraz odbioru ścieków na terenie miejscowości Rewa, Mosty, Mechelinki, Pierwoszyno, Kosakowo, Dębogórze i Suchy Dwór.

Obowiązujące stawki za wymienione usługi…

2. Usługi pozostałe:

 1. Uzgodnienia, warunki techniczne, odbiory końcowe, kontrola techniczna
 • Wydawanie warunków technicznych na przyłączenie;
 • Uzgodnienia projektów wykonawczych sieci, przyłączy wodociągowych kanalizacji sanitarnej;
 • Uzgodnienia lokalizacji obiektów budowlanych  lub kolizji;
 • Kontrola techniczna przyłącza wodociągowego;
 • Kontrola techniczna przykanalika sanitarnego;
 • Kontrola techniczna sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w trakcie budowy;
 • Odbiór przyłącza wodociągowego;
 • Odbiór przyłącza kanalizacji sanitarnej;
 • Odbiory sieci

2.  Roboty budolwano – montażowe w zakresie infrastruktury zewnętrznej

 • Budowa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych grawitacyjnych, tłocznych, sieci kanalizacji deszczowej
 • Wykonywanie obiektów towarzyszących infrastrukturze sanitarnej – studnie, przepompownie;
 • Wykonywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej;
 • Włączenia do istniejących sieci;
 • Montaże wodomierzy, zasuw odcinających, studnii wodomierzowych;
 • Usuwanie awarii na przyłączach wodociągowych, przyłączach kanalizacji sanitarnej, sieciach;
 • Udrażnianie, oczyszczanie, płukanie przyłączy, studnii.

3.  Roboty budolwano – montażowe w zakresie infrastruktury wewnętrznej

 •  wykonywanie instalacji wodociągowych i kanalizacji sanitarnej;
 •  montaż, wykonwatswo instalacji centralnego ogrzewania;
 • podłączenia kotłów, instalacji grzewczych;

4.  Roboty ziemne

 • wykopy szerokoprzestrzenne pod budynki i obiekty kubaturowe;
 • wykopy liniowe pod sieci i przyłącza;
 • niwelacje terenu;
 • oczyszczanie placów i ulic mechaniczną zamiatarką;
 • prace rozbiórkowe młotem wyburzeniowym;
 • prace przeładunkowe materiałów paletowanych;

5.  Wynajem agregatu prądotwórczego ( wraz z obsługą ) o mocy 100kW – model akustycznie wyciszony;

zarządzenie 1.2019

W sprawie prac opisanych w pkt 3 i 4 prosimy o kontakt telefoniczny z nr 058 625 47 47.