Pytania i odpowiedzi

W pierwszej kolejności należy złożyć w biurze Spółki (osobiście lub za pośrednictwem poczty) wniosek o wydanie warunków technicznych na podłączenie do sieci. Do wniosku należy dołączyć kopie następujących dokumentów mapę do celów projektowych lub informacyjnych z naniesionym uzbrojeniem terenu, wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (np. kopię aktu notarialnego, odpis z księgi wieczystej bądź wypełnione oświadczenie).

Komplet dokumentów należy dostarczyć do siedziby Spółki, w terminie dwóch tygodni zostaną wydane warunki techniczne określające jakie są możliwości, a także jakie wymagania należy spełnić, by podłączyć się do sieci. Warunki techniczne wydawane są bezpłatnie, należy odebrać je osobiście z biura Spółki. Istnieje możliwość wysyłki pocztą, jednakże należy to wyraźnie zaznaczyć na wniosku (wystarczy adnotacja), a także wskazać adres na który mają zostać wysłane.

W przypadku budowy przyłączy konieczne jest wykonanie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do budowy. Zgłoszenie dokonuje się w siedzibie Spółki „PEKO” na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót. W przypadku budowy sieci konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym (Wydział Architektury i Budownictwa) w Pucku.  Po spełnieniu tych obowiązków, konieczne jest uzgodnienie ze Spółką – eksploatatorem sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Kosakowo terminu i zasad włączenia do sieci. Przypominamy, że Inwestorzy mogą wybrać dowolnego wykonawcę, posiadającego stosowne uprawnienia, jednakże prawo podłączania do sieci przysługuje tylko jej eksploatatorowi.

Spółka „PEKO” dysponuje sprzętem i kadrą techniczną mogącą wykonać kompleksowo zewnętrzne i wewnętrzne instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Na terenie gm. Kosakowo działamy od 1997 roku, realizując zadania własne – eksploatację i budowę obiektów infrastruktury technicznej, a także prace zlecone przez inwestorów prywatnych w tym zakresie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą oferta zamieszczoną w dziale „Usługi”, koszty wykonania poszczególnych prac zawarte są w cenniku usług dodatkowych, roboty nietypowe wycenianie są po zapoznaniu się z ich zakresem. Jesteśmy otwarci na negocjowanie stawek oraz warunków płatności.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Spółka z o.o. jako gestor sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Kosakowo sprawuje pieczę nad stanem technicznym i niezawodnością eksploatowanych urządzeń, w związku z tym wszelkie prace wykonywane bezpośrednio na sieciach czy urządzeniach będących w zarządzie firmy mogą wykonywać tylko i wyłącznie jej pracownicy. Obowiązkiem zlecenia obarczone są włączenia do sieci, odkręcanie i zakręcanie zasuw domowych, końcowe odbiory sieci i przyłączy, odbiory wodomierzy – nowomontowanych, a także liczników po wymianie.

We własnym zakresie odbiorcy usług, po uprzednim zawiadomieniu Spółki „PEKO” mogą wykonywać instalacje, przeróbki, przyłącza, wymiany wodmierzy. Zgłoszeniu podlega każda wykonana czynność która wiąże się z koniecznością zerwania plomby na liczniku, bądź powstaniem obowiązku w zakresie zaopatrzenia w wodę czy odprowadzania ścieków, w szczególności podłączenia.

Jeżeli nieruchomość korzysta w zakresie zaopatrzenia w wodę czy odprowadzania ścieków z usług świadczonych przez Spółkę „PEKO”, należy przepisać posiadaną z nami umowę z dotychczasowego właściela na nowego. W tym celu obydwie Strony powinny stawić się do siedziby Spółki oraz dostarczyć dokumenty w postaci aktu notarialnego sprzedaży lub darowizny nieruchomości, protokołu przekazania wodomierzyoświadczenia dotychczasowego właściciela o rozwiązaniu umowy w związku z przekazaniem nieruchomości.

Na podstawie wymienionych dokumentów zostanie na miejscu sporządzona nowa umowa, a także nastąpi końcowe rozliczenie za pobraną wodę i odprowadzone ścieki.

Spółka „PEKO” zatrudnia inkasenta, którego zadaniem jest dokonanie odczytów wodomierzy i wystawienie na miejscu faktury. Osoba ta cyklicznie, bo co 2,5 co 3 miesiące rozpoczyna wykonywanie odczytów w poszczególnych miejscowościach. Odczyty dokonywane są zazwyczaj w godzinach pracy przedsiębiorstwa a więc pomiędzy 7.15 a 15. 15, rzadziej w godzinach popłudniowych czy w soboty. Jeżeli inkasent nie zastanie Państwa w domu, zostawi informację z prośbą o telefonicznie podanie stanu licznika. Odczyt prosimy podać jak najszybciej, gdyż brak kontaktu z Państwa strony będzie skutkował naliczeniem średniego zużycia, którego wyrównanie nastąpi przy następnym rachunku.

Informujemy, że istnieje możliwość samodzielnego podawania odczytów z większą częstotliowścią np. co miesiąc, raz na dwa miesiące, w takiej sytuacji faktura zostanie wysłana pocztą.

Jak czytać fakturę …

Jeżeli mają Państwo wątpliowści co do wartości wykazanych na fakturze zwracamy uwagę, na konieczność szybkiego kontaktu w tej sprawie, pozwoli to na łatwe skorygowanie omyłki i zaoszczędzi nieporozumień. Przede wszystkim jeśli kwota na fakturze wydaje się Państwu za wysoka proszę sprawdzić czy prawidłowo został wpisany odczyt wodomierza ( proszę porównać faktyczny stan licznika z tym wykaznym na rachunku ), proszę sprawdzić za jaki okres otrzymaliście państwo rachunek, a także czy w czasie tym nie występował wzmożony pobór wody, czasami warto jest również sprawdzić czy przypadkiem na instalacji domowej nie wystepuje nieszczelność, najcześciej spotykane przypadki to uszkodzone uszczelki przy kranach, a także w miskach ustępowych. W tym celu prosimy o zamknięcie  wszystkich punktów poboru wody i sprawdzenie czy wodomierz wykazuje zużycie, jeśli „będzie „się kręcił” świadczy to o wycieku, lub uszkodzeniu licznika”.

Jeśli będą Państwo mieli wątpliwości prosimy o kontakt z biurem Spółki, niezwłocznie postaramy się rozwiązać problem.

Jeśli u odbiorcy zamontowany jest jeden wodomierz zużycie za wodę i ścieki naliczane jest na podstawie jego wskazań tzn. za taką samą ilość metrów pobranej wody naliczana jest opłata za kanalizację. Aby uniknąć takiej sytuacji odbiorca może założyć drugi wodomierz tzw. licznik do wskazywania ilości wody bezpowrotnie zużytej. W tym celu należy wypełnić stosowny wniosek i złożyć go w biurze Spółki (można przesłać pocztą), zamontować wodomierz i zgłosić go do odbioru. Po sprawdzeniu montażu pracownik firmy oplombuje nowy licznik, spisze jego numery i przekaże je celem wprowadzenia do ewidencji. Na następnej fakturze pojawi się nowa pozycja – będzie to licznik wskazujący wodę bezpowrotnie zużytą.

Uwaga! Opisany wodomierz dodatkowy odbiorca montuje na własny koszt, ponadto ponosi jednorazową opłatę za oplombowanie. Po upływie okresu legalizacji, w zależności od producenta licznika od 3 do 5 lat  odbiorca jest zobowiązany wymienić licznik, bądź oddać do legalizacji.

W celu uzyskania protokołu odbioru końcowego należy dostarczyć do Spółki „PEKO” jeden egzemplarz pomiaru powykonawczego sporządzonego przez uprawnionego geodetę obejmującego swoim zakresem przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej. Po złożeniu przez Inwestora dokumentów, zostaje przeprowadzona wizja w terenie podczas której sprawdza się stan, oznakowanie, jakość i sposób wykonania, a także dokumentację techniczną wykonanych przyłączy. Jeśli nie ma żadnych zastrzeżeń, Spółka wydaje protokół odbioru. Wykonanie odbioru i wydanie protokołu nie podlega opłacie.

UWAGA MIESZKAŃCY DĘBOGÓRZA - KOMUNIKAT SANEPID Z DNIA 23.01.2023R. - link
Informujemy, że w próbach pobieranych z sieci wodociągowej począwszy od 26 stycznia, nie stwierdza się przekroczenia zalecanego poziomu ogólnej liczby mikroorganizmów (zaleca się wartość poniżej 200jtk/1ml).
Woda jest poddawana kolejnym badaniom potwierdzającym.
W związku z powyższym, prewencyjnie, komunikat PSSE nadal obowiązuje.

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas przeglądania. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij