Konkurs na stanowisko dyrektora spółki PEKO sp. z o.o.

OGŁOSZENIE

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych “PEKO” Sp. z o.o. z siedzibą w Kosakowie ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Spółki

1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać:
1) wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w
Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
2) co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania,
wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie
innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek
3) co najmniej 3 letniego doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych
albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek (preferowane
doświadczenie w branży wodociągowo-kanalizacyjnej),
4) możliwość korzystania z pełni praw publicznych,
5) pełną zdolności do czynności prawnych niepodleganie określonym w przepisach prawa lub
umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa
handlowego,
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora Spółki,
7) aktualne prawo jazdy kategorii B,
8) umiejętność obsługi komputera.
oraz spełniać warunki niekaralności.

2. W toku rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Konkursowa będzie oceniała kwalifikacje, wiedzę i
predyspozycje do pracy na stanowisku Dyrektora, w tym w szczególności:
1) wiedzę o sektorze, w którym działa Spółka i zasad, na których działa,
2) znajomość zagadnień z związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
4) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, rachunkowości, finansów przedsiębiorstwa, prawa pracy,
5) kwalifikacje, doświadczenie i osiągnięcia zawodowe, w szczególności na stanowiskach
kierowniczych, nadzorczych w sferze gospodarki wodno-ściekowej, niezbędne do pełnienia
funkcji Dyrektora spółki.
6) koncepcję zarządzania i rozwoju Spółki przedstawioną przez kandydata.

3. Do dnia upływu terminu składania zgłoszenia kandydat może uzyskać podstawowe informacje o Spółce tj.
1) jednolity tekst Umowy Spółki
2) sprawozdania finansowe Spółki za rok 2018 i 2019
3) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za lata 2018 i 2019
Powyższe zostaną udostępnione w formie elektronicznej i przesłane na adres mailowy wskazany we wniosku o udostepnienie.

4. Kandydat zgłasza swoją kandydaturę na wypełnionym Kwestionariuszu osobowym wraz z wymaganymi załącznikami do Kwestionariusza. Kwestionariusz zostanie udostępniony w formie elektronicznej i przesłany na adres mailowy wskazany przez Kandydata we wniosku o udostepnienie.

5. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
1) list motywacyjny,
2) CV ze zdjęciem, ze wskazaniem adresu korespondencyjnego i telefonu kontaktowego,
3) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
4) świadectwa pracy, zaświadczenia o okresach zatrudnienia potwierdzające co najmniej 3 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w spółkach handlowych (preferowane doświadczenie w branży wodociągowo-kanalizacyjnej)
5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
7) oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w przepisach prawa do zajmowania
stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
8) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego i oświadczenie o niekaralności i
oświadczenie o nietoczeniu się przeciwko kandydatowi postępowania karnego,
9) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na
stanowisku Dyrektora, wydane do 3 miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia,
10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów niniejszego konkursu,
11) inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, osiągnięcia zawodowe, otrzymane nagrody i wyróżnienia,
12) koncepcję zarządzania i rozwoju Spółki na maksymalnie 5 stronach A4, opracowaną
osobiście wraz z oświadczeniem na stronie tytułowej o osobistym sporządzeniu.

6. Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydatów. W tym przypadku Komisja powiadamia kandydata/ów o zakończeniu postępowania konkursowego.

7. Zgłoszenia zwierające CV wraz ze zdjęciem kandydata oraz kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć najpóźniej w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Bałtyckim w siedzibie spółki w Kosakowie ul. Chrzanowskiego 44. Zgłoszenia kandydatów powinny być składane w kopercie adresowanej do PUK PEKO sp. z .o. z dopiskiem „Konkurs na Dyrektora PUK PEKO sp. z o.o.” Decyduje data złożenia w PUK PEKO sp. z .o. lub data stempla pocztowego w przypadku przesłania zgłoszenia drogą pocztową.

8. Pozostałe wymagania wobec kandydatów oraz warunki i tryb przeprowadzenia konkursu
określone są w regulaminie konkursu udostępnionym na stronie internetowej spółki
www.pukpeko.pl lub w siedzibie spółki oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kosakowie.

Załącznik nr 9 do uchwały – Ogłoszenie

Załącznik nr 1 do uchwały – Regulamin

Załącznik nr 8 do uchwały – Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna RODO

About Author


nautil