Konkurs na stanowisko dyrektora spółki PEKO sp. z o.o.

OGŁOSZENIE

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o. z siedzibą w Kosakowie ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Spółki

1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać:
1) wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w
Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
2) co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania,
wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie
innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek
3) co najmniej 3 letniego doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych
albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek (preferowane
doświadczenie w branży wodociągowo-kanalizacyjnej),
4) możliwość korzystania z pełni praw publicznych,
5) pełną zdolności do czynności prawnych niepodleganie określonym w przepisach prawa lub
umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa
handlowego,
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora Spółki,
7) aktualne prawo jazdy kategorii B,
8) umiejętność obsługi komputera.
oraz spełniać warunki niekaralności.

2. W toku rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Konkursowa będzie oceniała kwalifikacje, wiedzę i
predyspozycje do pracy na stanowisku Dyrektora, w tym w szczególności:
1) wiedzę o sektorze, w którym działa Spółka i zasad, na których działa,
2) znajomość zagadnień z związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
4) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, rachunkowości, finansów przedsiębiorstwa, prawa pracy,
5) kwalifikacje, doświadczenie i osiągnięcia zawodowe, w szczególności na stanowiskach
kierowniczych, nadzorczych w sferze gospodarki wodno-ściekowej, niezbędne do pełnienia
funkcji Dyrektora spółki.
6) koncepcję zarządzania i rozwoju Spółki przedstawioną przez kandydata.

3. Do dnia upływu terminu składania zgłoszenia kandydat może uzyskać podstawowe informacje o Spółce tj.
1) jednolity tekst Umowy Spółki
2) sprawozdania finansowe Spółki za rok 2018 i 2019
3) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za lata 2018 i 2019
Powyższe zostaną udostępnione w formie elektronicznej i przesłane na adres mailowy wskazany we wniosku o udostepnienie.

4. Kandydat zgłasza swoją kandydaturę na wypełnionym Kwestionariuszu osobowym wraz z wymaganymi załącznikami do Kwestionariusza. Kwestionariusz zostanie udostępniony w formie elektronicznej i przesłany na adres mailowy wskazany przez Kandydata we wniosku o udostepnienie.

5. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
1) list motywacyjny,
2) CV ze zdjęciem, ze wskazaniem adresu korespondencyjnego i telefonu kontaktowego,
3) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
4) świadectwa pracy, zaświadczenia o okresach zatrudnienia potwierdzające co najmniej 3 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w spółkach handlowych (preferowane doświadczenie w branży wodociągowo-kanalizacyjnej)
5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
7) oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w przepisach prawa do zajmowania
stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
8) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego i oświadczenie o niekaralności i
oświadczenie o nietoczeniu się przeciwko kandydatowi postępowania karnego,
9) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na
stanowisku Dyrektora, wydane do 3 miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia,
10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów niniejszego konkursu,
11) inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, osiągnięcia zawodowe, otrzymane nagrody i wyróżnienia,
12) koncepcję zarządzania i rozwoju Spółki na maksymalnie 5 stronach A4, opracowaną
osobiście wraz z oświadczeniem na stronie tytułowej o osobistym sporządzeniu.

6. Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydatów. W tym przypadku Komisja powiadamia kandydata/ów o zakończeniu postępowania konkursowego.

7. Zgłoszenia zwierające CV wraz ze zdjęciem kandydata oraz kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć najpóźniej w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Bałtyckim w siedzibie spółki w Kosakowie ul. Chrzanowskiego 44. Zgłoszenia kandydatów powinny być składane w kopercie adresowanej do PUK PEKO sp. z .o. z dopiskiem „Konkurs na Dyrektora PUK PEKO sp. z o.o.” Decyduje data złożenia w PUK PEKO sp. z .o. lub data stempla pocztowego w przypadku przesłania zgłoszenia drogą pocztową.

8. Pozostałe wymagania wobec kandydatów oraz warunki i tryb przeprowadzenia konkursu
określone są w regulaminie konkursu udostępnionym na stronie internetowej spółki
www.pukpeko.pl lub w siedzibie spółki oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kosakowie.

Załącznik nr 9 do uchwały – Ogłoszenie

Załącznik nr 1 do uchwały – Regulamin

Załącznik nr 8 do uchwały – Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna RODO

About Author


nautil

UWAGA MIESZKAŃCY DĘBOGÓRZA - KOMUNIKAT SANEPID Z DNIA 23.01.2023R. - link
Informujemy, że w próbach pobieranych z sieci wodociągowej począwszy od 26 stycznia, nie stwierdza się przekroczenia zalecanego poziomu ogólnej liczby mikroorganizmów (zaleca się wartość poniżej 200jtk/1ml).
Woda jest poddawana kolejnym badaniom potwierdzającym.
W związku z powyższym, prewencyjnie, komunikat PSSE nadal obowiązuje.

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas przeglądania. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij