Nowe stawki za wodę i ścieki 2015/2016

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Spółka z o.o., gestor sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kosakowo, w miejscowościach Rewa, Mosty, Mechelinki, Pierwoszyno, Kosakowo, Dębogórze, Suchy Dwór, informuje, że Uchwałą nr 1/2015 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni z dnia 16 stycznia 2015r. zatwierdzono taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Nr grupy

Grupa taryfowa

Rodzaj ceny/opłaty

Jednostka

Cena

Usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę

1

Zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia lub na cele socjalno-bytowe, w tym za wodę do zasilania publicznych zdrojów, fontann, do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych oraz na cele przeciwpożarowe.

Cena za dostarczoną wodę

[zł/m³]

3,94

2

Odbiorcy prowadzący działalność produkcyjną artykułów spożywczych i farmaceutycznych

Cena za dostarczoną wodę

[zł/m³]

3,96

Usługi zbiorowego odprowadzenia ścieków

1

Dostawcy:

a/ ścieków bytowych,

b/ mieszaniny ścieków bytowych z przemysłowymi,

c/ ścieków przemysłowych

Opłata za odbiór ścieków

[zł/m³]

6,63

Do podanych cen netto zawartych w taryfie należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zatwierdzone taryfy obowiązują od 11 lutego 2015r. do 10 lutego 2016r.

 

About Author


nautil