OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych “PEKO” Sp. z o.o. z siedzibą w Kosakowie

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Spółki

 

 1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać:

1) wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

2) co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy albo wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek

3) co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek (preferowane               doświadczenie w branży wodociągowo-kanalizacyjnej),

4) możliwość korzystania z pełni praw publicznych,

5) pełną zdolności do czynności prawnych niepodleganie określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego,

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora Spółki,

7) aktualne prawo jazdy kategorii B,

8) umiejętność obsługi komputera. oraz spełniać warunki niekaralności.

 

 1. W toku rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Konkursowa będzie oceniała kwalifikacje, wiedzę i predyspozycje do pracy na stanowisku Dyrektora, w tym w szczególności:

1) wiedzę o sektorze, w którym działa Spółka i zasad, na których działa,

2) znajomość zagadnień z związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,

4) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, rachunkowości, finansów przedsiębiorstwa, prawa pracy,

5) kwalifikacje, doświadczenie i osiągnięcia zawodowe, w szczególności na stanowiskach kierowniczych, nadzorczych w sferze gospodarki wodno-ściekowej, niezbędne do pełnienia funkcji Dyrektora spółki.

6) koncepcję zarządzania i rozwoju Spółki przedstawioną przez kandydata.

 

 1. Do dnia upływu terminu składania zgłoszenia kandydat może uzyskać podstawowe informacje o Spółce tj.

1) jednolity tekst Umowy Spółki

2) sprawozdania finansowe Spółki za rok 2018 i 2019

3) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za lata 2018 i 2019

Powyższe zostaną udostępnione w formie elektronicznej i przesłane na adres mailowy wskazany we wniosku o udostepnienie.

 

 1. Kandydat zgłasza swoją kandydaturę na kompletnie wypełnionym Kwestionariuszu osobowym wraz z wymaganymi załącznikami do Kwestionariusza. Kwestionariusz zostanie udostępniony w formie elektronicznej i przesłany na adres mailowy wskazany przez Kandydata we wniosku o udostepnienie.

 

 1. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
 • Kwestionariusz osobowy,
 • list motywacyjny,
 • CV ze zdjęciem, ze wskazaniem adresu korespondencyjnego i telefonu kontaktowego,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • świadectwa pracy, zaświadczenia o okresach zatrudnienia lub inne równoważne dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy albo wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym potwierdzające co najmniej 3 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej na własny rachunek (preferowane doświadczenie w branży wodociągowo-kanalizacyjnej),
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w przepisach prawa do zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego i oświadczenie o niekaralności i oświadczenie o nietoczeniu się przeciwko kandydatowi postępowania karnego uzyskaną po dacie ogłoszenia Konkursu,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku Dyrektora, wydane do 3 miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów niniejszego konkursu,
 • inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, osiągnięcia zawodowe, otrzymane nagrody i wyróżnienia,
 • koncepcję zarządzania i rozwoju Spółki na maksymalnie 5 stronach A4, opracowaną osobiście wraz z oświadczeniem na stronie tytułowej o osobistym sporządzeniu.

 

 1. Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydatów. W tym przypadku Komisja powiadamia kandydata/ów o zakończeniu postępowania konkursowego.

 

 1. Zgłoszenia zwierające wypełniony Kwestionariusz osobowy wraz z kompletem wymaganych w punkcie 5 dokumentów należy złożyć najpóźniej w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Bałtyckim w siedzibie spółki w Kosakowie ul. Chrzanowskiego 44. Zgłoszenia kandydatów powinny być składane w kopercie adresowanej do PUK PEKO sp. z .o. z dopiskiem „Konkurs na Dyrektora PUK PEKO sp. z o.o.” Decyduje data złożenia w PUK PEKO sp. z .o. lub data stempla pocztowego w przypadku przesłania zgłoszenia drogą pocztową.

 

 1. Pozostałe wymagania wobec kandydatów oraz warunki i tryb przeprowadzenia konkursu określone są w Regulaminie Konkursu udostępnionym na stronie internetowej Spółki www.pukpeko.pl lub w siedzibie spółki oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kosakowie.

 

Załącznik 1 – Regulamin

Załącznik 8-10 – Kwestionariusz, ogłoszenie i klauzula RODO

About Author


nautil