RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z obowiązkiem wprowadzenia i stosowania się do zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO oraz zgodnie z obowiązującą Polityką Ochrony Danych Osobowych informujemy Państwa, że:

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o. (zwane dalej Spółką) z siedziba w Kosakowie (81-198) przy ul. Chrzanowskiego 44.

Pani/Pan może kontaktować się listownie na adres Spółki, mailowo na adres biuro@pukpeko.pl, telefonicznie pod numerem 58 625 47 47 lub z powołanym przez nas Inspektorem Ochrony Danych iod@pukpeko.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: zawarcia i realizacji umowy, świadczenia usług, odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnych, rozstrzygania  roszczeń, obsługi zgłoszeń i reklamacji.

Zgromadzone przez Spółkę dane osobowe mogą być wykorzystywane do celów marketingowych.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Art. 6 ust. 1 lit. a, RODO).
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b, RODO).
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce (Art. 6 ust. 1 lit. c, RODO).
  • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (Art. 6 ust. 1 lit. d, RODO).

Dane osobowe Spółka może przekazywać:

  • osobom upoważnionym przez Spółkę – pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonać swoje obowiązki.
  • innym odbiorcom – np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, dostawcom systemów IT (w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów), organom administracji publicznej, które mogą żądać przekazania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Spółka będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie przez okres wskazany w przepisach prawa albo dopóki będą one niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mogą Państwo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Uwaga - przerwa w dostawie wody - 13 maja 2022 r. Suchy Dwór, ulice: Kukułcza i Pliszkowa. Więcej informacji: kliknij

W dniu 13 maja 2022r. odbędzie się objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych w Gminie Kosakowo. Szczegóły w komunikacie (kliknij).