Usługi

USŁUGI ŚWIADCZONE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH NA TERENIE GMINY KOSAKOWO:

1. Rozprowadzanie wody, usługa przesyłowa – odbiór ścieków

Podstawowa działalność Spółki polega na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Zezwolenie na działalność udzielone zostało decyzją Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” nr 010/MSz/VI/6/190/2003 z dnia 13 stycznia 2003 roku i rozszerzone decyzjami:

 • 010/MSz/VI/13/1335/2004 z dnia 04.06.2004r.,
 • DOŚ.70380/V/1638/2009 z dnia 24.08.2009r.,
 • DOŚ.7030.3.2019.DD z dnia 26.08.2019r.
 • DOŚ.7030.2.2021.DD z dnia 01.03.2021r.

Obszar działalności Spółki ,,PEKO” w zakresie rozprowadzania wody oraz odbioru ścieków to teren gminy Kosakowo w tym miejscowości: Kosakowo, Dębogórze, Mosty, Mechelinki, Rewa, Pierwoszyno, Pogórze, Suchy Dwór.

Eksploatowana przez PUK „PEKO” Sp. z o.o. sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej na terenie objętym zezwoleniem na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest własnością Spółki PEKO oraz Gminy Kosakowo.

Ujęcia Wody oraz Stacje Uzdatniania Wody w miejscowościach Kosakowo, Dębogórze, Mosty I, Rewa (Mosty II) i Suchy Dwór są własnością Gminy Kosakowo.

Eksploatacja przez Spółkę PEKO gminnych sieci oraz ujęć wody i stacji uzdatniania  odbywa się na podstawie Umowy Dzierżawy oraz Umowy Eksploatacji zawartych z Gminą Kosakowo.

Ścieki odbierane od mieszkańców wyżej wymienionych miejscowości odprowadzane są eksploatowaną sieć kanalizacji sanitarnej do Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze”, której właścicielem jest Przedsiębiorstwo „PEWiK” z Gdyni.

Rozliczenie świadczonych usług odbywa się na podstawie taryfy zatwierdzonej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

2. Usługi pozostałe:

 1. Uzgodnienia, warunki techniczne, odbiory końcowe, kontrola techniczna
 • Wydawanie warunków technicznych na przyłączenie;
 • Uzgodnienia projektów wykonawczych sieci, przyłączy wodociągowych kanalizacji sanitarnej;
 • Uzgodnienia lokalizacji obiektów budowlanych  lub kolizji;
 • Kontrola techniczna przyłącza wodociągowego;
 • Kontrola techniczna przykanalika sanitarnego;
 • Kontrola techniczna sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w trakcie budowy;
 • Odbiór przyłącza wodociągowego;
 • Odbiór przyłącza kanalizacji sanitarnej;
 • Odbiory sieci

2.  Roboty budowlano – montażowe w zakresie infrastruktury zewnętrznej

 • Budowa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych grawitacyjnych, tłocznych, sieci kanalizacji deszczowej
 • Wykonywanie obiektów towarzyszących infrastrukturze sanitarnej – studnie, przepompownie;
 • Wykonywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej;
 • Włączenia do istniejących sieci;
 • Montaże wodomierzy, zasuw odcinających, studni wodomierzowych;
 • Usuwanie awarii na przyłączach wodociągowych, przyłączach kanalizacji sanitarnej, sieciach;
 • Udrażnianie, oczyszczanie, płukanie przyłączy, studni.

3.  Roboty budowlano – montażowe w zakresie infrastruktury wewnętrznej

 •  wykonywanie instalacji wodociągowych i kanalizacji sanitarnej;
 •  montaż, wykonawstwo instalacji centralnego ogrzewania;
 • podłączenia kotłów, instalacji grzewczych;

4.  Roboty ziemne

 • wykopy szerokoprzestrzenne pod budynki i obiekty kubaturowe;
 • wykopy liniowe pod sieci i przyłącza;
 • niwelacje terenu;
 • oczyszczanie placów i ulic mechaniczną zamiatarką;
 • prace rozbiórkowe młotem wyburzeniowym;
 • prace przeładunkowe materiałów paletowanych;

5.  Wynajem agregatu prądotwórczego (wraz z obsługą) o mocy 100kW – model akustycznie wyciszony.

Cennik usług pozataryfowych

W przypadku zainteresowania zleceniem prac opisanych w pkt 2, 3, 4, 5 prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu 58 625 47 47 wewn. 14 lub 13.

Uwaga - przerwa w dostawie wody - 13 maja 2022 r. Suchy Dwór, ulice: Kukułcza i Pliszkowa. Więcej informacji: kliknij

W dniu 13 maja 2022r. odbędzie się objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych w Gminie Kosakowo. Szczegóły w komunikacie (kliknij).