Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, placów oraz chodników przy drogach powiatowych w sezonie 2016-2017 .

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.pukpeko.pl

Kosakowo: Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, placów oraz chodników przy drogach powiatowych w sezonie 2016-2017
Numer ogłoszenia: 156761 – 2016; data zamieszczenia: 26.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES:Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PEKO Sp. z o.o. , ul. Chrzanowskiego 44, 81-198 Kosakowo, woj. pomorskie, tel. 58 6254747, faks 58 6254747.
 • Adres strony internetowej zamawiającego:pukpeko.pl
 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, placów oraz chodników przy drogach powiatowych w sezonie 2016-2017.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest obsługa terenów gminnych- zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, placów oraz chodników przy drogach powiatowych – zamówienie w 4 częściach. Do zakresu podstawowego należy: 1. Założenie i utrzymanie w sezonie zimowym (listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec) na terenie Gminy Kosakowo (lub w odległości do 5 km od granic gminy) bazy materiałowo – sprzętowej. 2. Mechaniczne zgarnianie śniegu z jezdni, parkingów oraz placów, przy użyciu posiadanych środków technicznych w kolejności i na zasadach ustalonych w umowie, jak również oczyszczania ze śniegu parkingów, placów, dojazdów do obiektów użyteczności publicznej o dużym znaczeniu społecznym. 3. Mechaniczne lub ręczne oczyszczanie ze śniegu, lodu, i błota z chodników. 4. Zwalczanie w ustalonej kolejności śliskości na jezdniach, poprzez mechaniczne lub ręczne posypywanie mieszanką piasku i soli (NaCl)- łącznie z jej zakupem 5. Zwalczanie śliskości na chodnikach w ustalonej kolejności poprzez mechaniczne lub ręczne posypywanie odśnieżonych powierzchni o szerokości 1,00 – 1,50 m (wielkość pługa chodnikowego) 6. Usuwanie i wywożenie śniegu z ulic i skrzyżowań i chodników w wypadku wystąpienia znacznych opadów śniegu, kiedy samo zgarnianie śniegu przy pomocy pługów nie gwarantuje zachowania przejezdności (przejścia) 7. Utrzymanie odśnieżenia promenady oraz Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie w czasie weekendów i świąt. 8. Reagowanie na interwencję Zamawiającego w terminie do 30 minut od momentu zgłoszenia 9. Zapewnienie łączności telefonicznej i faksowej, w tym całodobowego telefonu interwencyjnego. 10. Utrzymanie w gotowości sprzętu i maszyn przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z ich obsługą. Za pierwszą kategorię odśnieżania ustala się standard wykonania usługi w ciągu 2 godzin od stwierdzenia opadów śniegu lub występowania zjawisk powodujących śliskość, a szczególności: – odśnieżenie jezdni na całej szerokości pasa drogowego, bez zasypywania wyjazdów na posesje – posypanie mieszanką piasku i soli (NaCl) przystanków autobusowych oraz odśnieżenie odcinków jezdni o pochyleniu > 4 % – usunięcie gołoledzi na całym obszarze jej występowania Standard drugiej kategorii odśnieżania określa się jak dla pierwszej jednak czas wykonania usługi od stwierdzenia opadów śniegu wydłuża się do 8 godzin.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67. ust.1 pkt.6 ustawy w zakresie 50% wartości zamówienia podstawowego tj. wartości szacunkowej zamówienia obejmujące usługi odśnieżania, odlodzenia i sprzątania ulic, placów i chodników na terenie gminy Kosakowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2, 90.61.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • 3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna za spełnienie warunków udziału w tym postępowaniu, jeżeli: 1. Wykonawca będzie dysponował sprzętem umożliwiającym odśnieżanie dróg o stromym podjeździe tj. minimum 1 sprawny pojazd o mocy co najmniej 45 KM (np. ciągnik rolniczy, ładowarka) wraz z urządzeniem do posypywania mieszanką piasku i soli (NaCl) lub dysponuje dodatkowo piaskarką. UWAGA Minimum sprzętowe określone jest dla jednej części zamówienia. Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jedną część muszą wykazać się odpowiednio większą liczbą minimalnego sprzętu dla obsługi danego terenu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 97
 • 2 – termin płatności faktury – 3

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w następujących przypadkach : a) Zmian nie dotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy b) Zmian korzystnych dla zamawiającego, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy . c) Dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy lub oznaczenia stron umowy . d) Wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy e) Zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT) f) Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa g) Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany długości, szerokości i ilości ulic, na które zamawiający nie ma wpływu. (wówczas zmiana umowy dotyczyć będzie tylko umowy z danego rejonu, a wartość tej części umowy zostanie wyliczona proporcjonalnie do powierzchni, z ceny zawartej w umowie ) h) Wynagrodzenie umowne może ulec zmianie w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności ,o których mowa w pkt 1. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 3. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pukpeko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PEKO ul .Chrzanowskiego 44 81-198 Kosakowo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.08.2016 godzina 11:30, miejsce: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PEKO ul .Chrzanowskiego 44 81-198 Kosakowo.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: częśc 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, placów oraz chodników przy drogach powiatowych dla miejscowości Rewa, Mosty, Mechelinki.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):62.00.00-9, 90.63.00.00-2, 90.61.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.03.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • Cena – 97
  • termin płatności faktury – 3

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: część 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, placów oraz chodników przy drogach powiatowych dla miejscowości Kosakowo, Pierwoszyno.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):62.00.00-9, 90.63.00.00-2, 90.61.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.03.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • Cena – 97
  • termin płatności faktury – 3

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: część 3.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, placów oraz chodników przy drogach powiatowych II dla miejscowości Pogórze, Suchy Dwór.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):62.00.00-9, 90.63.00.00-2, 90.61.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.03.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • Cena – 97
  • termin płatności faktury – 3

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: część 4.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, placów oraz chodników przy drogach powiatowych II dla miejscowości Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):62.00.00-9, 90.63.00.00-2, 90.61.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.03.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • Cena – 97
  • termin płatności faktury – 3

 

 

 

About Author


nautil

Informujemy, że w dniu 09.06.2023 r. (piątek) Biuro Obsługi Klienta będzie NIECZYNNE.

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas przeglądania. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij